Advokatfirman

Kornhall

Brottmål

Vi biträder som målsägandebiträden, med särskild inriktning på fridsbrott mot kvinnor och barn. Vi tar även uppdrag som särskild företrädare för barn och uppdrag som offentlig försvarare.


Om du vill välja oss som målsägandebiträde eller offentlig försvarare ska du uppge det tidigt i processen.


Om brottmål

Brottmål är en bred men ändå ganska enkel benämning – brottmål är mål där den tilltalade påstås har begått någon form av brott. Nästan alla som misstänks för ett brott har rätt till en advokat, en offentlig försvarare som förordnas av staten. För det fall man inte får en offentlig försvarare förordnad kan man anlita en privat försvarare men får då stå den kostnaden själv. Den tilltalade har oftast rätt att själv begära vilken advokat den vill ha som försvarare. Det är staten som betalar kostnaderna för den offentlige försvararen, men den som döms för ett brott kan få betala tillbaka en del av advokatkostnaden om hen har ekonomisk förmåga till det.


En målsägande, ett brottsoffer, befinner sig ofta i en utsatt position och kan ha behov av ett juridiskt ombud. Detta ombud kallas då för målsägandebiträde och fungerar som stöd från det att man blivit förordnad, oftast under hela rättsprocessen från förundersökning till rättegång och dom. Målsägandebiträdet kan även hjälpa till i till exempel skadeståndsfrågor.


När åtal väcks i ett brottmål ställs den misstänkte gärningspersonen inför rätta i tingsrätten. Under rättegången ges både den åtalade och brottsoffret, målsäganden, utrymme att berätta sin version av vad som skett. Även eventuella vittnen förhörs under rättegången. Domstolen bedömer om åklagaren lyckats bevisa att den åtalade är skyldig till brottet och bestämmer även påföljden om så är fallet. Rätten gör även en bedömning av om målsäganden har rätt till skadestånd och omfattningen av detta.


Både den som döms och målsäganden har rätt att överklaga tingsrättens dom till en högre instans, hovrätten. Normalt sett gäller dock förordnandet som målsägandebiträde endast tills överklagandetiden har gått ut, det vill säga målsägandebiträdet kan hjälpa till att överklaga tingsrättens dom men är inte med under processen i hovrätten om inte hovrätten särskilt bestämmer om detta.


Brottmålsförhandlingar, liksom alla förhandlingar vid tingsrätten, är i regel offentliga. Det betyder att vem som helst kan komma och lyssna till förhandlingarna.

Särskild företrädare för barn

Om den som utsatts för brott är ett barn under 18 år ska i vissa fall en särskild företrädare för barnet utses. Detta sker oftast då man misstänker att barnet utsatts för brott av någon anhörig. Den särskilda företrädaren tar då över vårdnadshavarens rätt att fatta beslut för och om barnet under den rättsliga processen. En av de viktiga uppgifterna för en särskild företrädare är att ta ställning till om förhör ska hållas och att medverka vid förhör och andra processer under förundersökningen för att barnets obehag ska bli så litet som möjligt. En särskild företrädare för barn är vanligtvis en advokat med särskild lämplighet för uppgiften.

Rulla till toppen