Advokatfirman

Kornhall

Familjerätt

Familjerätt

Vi biträder som ombud vid alla tvister hänförliga till familjerätt såsom

  • äktenskapsskillnad
  • bodelning mellan såväl sambor som äkta makar
  • vårdnad
  • barns boende
  • umgänge
  • underhåll till barn
  • frågor som rör arv
  • bouppteckningar

Ni kan även kontakta oss för hjälp med upprättande av till exempel gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och testamenten. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän.

 

Om familjerätt

Familjerätt är en del av civilrätten och innefattar lagar om familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter både gentemot varandra och utomstående. Inom familjerätten hittar vi till exempel Föräldrabalken som reglerar vad som ska gälla runt barn och vad som är bäst för dem, Äktenskaps-balken där man återfinner regler om bland annat ingåendet och upplösningen av ett äktenskap, Ärvdabalken som reglerar vem som ärver, hur man kan testamentera med mera Det finns också en särskild lag som reglerar vad som gäller när man är sambor.

 

Tvister om vårdnad, barns boende och umgänge

I alla tvister om barn ska det som är bäst för barnet vara avgörande. Hänsyn ska tas till barnets vilja, utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad.

Ofta är den viktigaste frågan vart barnet ska bo. Den rättsliga vårdnaden innebär att man har rätt att bestämma över barnets angelägenheter. Det kan handla om läkarvård, att ansöka om pass, val av skola men det är boendeföräldern som fattar de flesta beslut som måste fattas om barnets vardag. En vårdnadshavare har också rätt till information kring barnet från till exempel skola, barnomsorg och sjukvården.

Ibland är det bäst för barnet om en förälder ensam har vårdnaden om det. Det kan vara i fall där barnet eller boendeföräldern har utsatts för brott av den andre föräldern eller om föräldrarna har allvarliga samarbetsproblem.

Ett barn har rätt att ha umgänge med den förälder det inte bor med och det anses regelmässigt vara förenligt med barnets bästa att ha ett sådant umgänge. Ett umgänge kan utformas på olika sätt, det kan ibland vara ett umgänge via telefon eller brev och ibland är ett umgänge inte är förenligt med barnets bästa.

 

Underhåll

Idag får många barn underhåll genom att det betalas ut underhållsstöd från Försäkringskassan eller motsvarande belopp men det kan ofta vara så att barnet har rätt till ett högre underhållsbidrag. Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning var och en efter sin förmåga.

 

Arvsrätt

Lagen om arvsrätt reglerar vem som har rätt till en avlidens kvarlåtenskap. Arv fördelas enligt särskilda principer, baserat på både släktskap och skrivet testamente. Makar ärver varandra och gemensamma barn får vänta på sin del av arvet tills båda föräldrarna har avlidit. Sambor ärver inte varandra. Om det finns så kallade särkullbarn – barn till den avlidna – har de dock rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt. Kvarlåtenskapen fördelas lika mellan antalet arvingar – så kallad arvslott. Hälften av denna kan testamenteras bort och den kvarvarande delen kallas för laglott. Laglotten har barnen alltid rätt till, oavsett vad ett eventuellt testamente säger. Den bröstarvinge som genom testamente fråntagits sin arvslott genom testamente måste göra anspråk på att få sin laglott. 

Om den avlidne inte har några barn ärver istället dennes föräldrar kvarlåtenskapen. Saknas föräldrar kan även syskon, mor- och farföräldrar, barnbarn, mostrar/fastrar och mor-/farbröder vara arvsberättigade. Kusiner ärver dock inte varandra. Finns inga arvingar eller giltigt testamente tillfaller hela kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. 

Familjerätt
Bodelning

En bodelning är en uppdelning av makars eller sambors gemensamma egendom, vanligtvis då parförhållandet av någon anledning upplöses.  Bodelning kan göras av parterna själva, men om man inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare utses av allmän domstol. Bodelning ska alltid göras om någon av parterna går bort samt vid äktenskapsskillnad. Grundregeln vid en bodelning är att parterna ska erhålla egendom till lika stort värde. Det kan dock vara så att egendom inte ska tas med i en bodelning, exempelvis genom att man upprättat ett äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild eller att någon fått egendom genom arv eller gåva med föreskrift om att denna ska vara enskild. 

Bodelning mellan makar och sambor skiljer sig åt. Medan all egendom som makar äger kan utgöra giftorättsgods är det bara gemensam bostad och bohag som införskaffats under eller inför samboförhållandet som ska ingå i en bodelning mellan sambor.  

Det är viktigt att man ser över sina egendomsförhållanden när man är i en relation och tar hjälp av en familjerättsadvokat om man vill upprätta giltiga avtal som påverkar en framtida bodelning men även ett kommande arv vid någon av parternas frånfälle. 

 

Barns rättigheter

Enligt svensk lag är alla individer under 18 års ålder att räkna som barn. Dessa anses ha en begränsad rättshandlingsförmåga och får därför inte förvärvsarbeta, ingå avtal eller ingå äktenskap, bortsett från vissa undantag baserade på föräldrars godkännande. 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. I juni 2018 röstade Sveriges riksdag för regeringens förslag att göra konventionen till svensk lag med ikraftträdande den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att alla domstolar och myndigheter ska beakta de rättigheter som barn har som följer av Barnkonventionen.

I frågor angående barnets vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som är avgörande. Hänsyn ska alltid tas till barnets egen vilja, men med barnets ålder och mognad i beaktande. I regel ses gemensam vårdnad som en del av principen för barnets bästa, men en domstol kan fatta beslut om enskild vårdnad om det  bedöms vara det bästa för barnet till exempel när barnet eller en av föräldrarna har utsatts för våld av den andre föräldern men också om det finns andra uppenbara samarbetssvårigheter föräldrarna emellan.

 

Testamente

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Det går inte att testamentera bort laglotten, men resterande kvarlåtenskap kan regleras. Ett korrekt och tydligt upprättat testamente hjälper dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister mellan dina arvingar.

Sambor ärver inte automatiskt varandra, vilket gör det viktigt att skriva testamente. Om man är gifta ärver man varandra, men det kan finnas särkullbarn som gör situationen mer komplicerad. För att i sådana fall trygga tillvaron för sin parter är det viktigt att skriva testamente. Oavsett om man är gift, sambo eller ensamstående är det viktigt att skriva testamente för att se till att arvet fördelas så som du vill, och att det blir arvingens enskilda egendom. Annars kan dina arvingars framtida sambo eller make få rätt till arvet vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Rulla till toppen