Advokatfirman

Kornhall

Viktig information

Vill Du välja oss?

Inom flera rättsområden är det vanligt att domstolen utser en advokat till dig. Om du själv vill välja till exempel din försvarare, ditt målsägandebiträde eller ditt offentliga biträde är det viktigt att du tidigt meddelar domstolen ditt önskemål om vem du önskar ska förordnas i ditt ärende. Det kan nämligen vara svårt att få byta. 

 

Det senare gäller också om du har beviljats rättshjälp och sedan önskar byta rättshjälpsbiträde.

Ombud
I tvister mellan privatpersoner väljer du själv vem du vill anlita som ombud. Var noga med ditt val och välj en person som du känner förtroende för. Vi på Advokatfirman Kornhall kan erbjuda inte bara en bred kompetens utan också det viktiga engagemang som ibland kan vara avgörande för utgången av en tvist.

 

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare, försvarsadvokat, åt dig. Det är vanligen en advokat som förordnas till offentlig försvarare.

Vid mindre allvarliga brott utses normalt ingen försvarsadvokat. Du kan få en sådan bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, eventuellt skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.

 

Försvarsadvokaten hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.

 

Målsägandebiträde
Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer, målsägande, och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan föra din skadeståndstalan i brottmålet.

 

Offentligt biträde

I mål mellan det allmänna och enskilda förordnas i vissa fall ett offentligt biträde.

Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet. Staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdet. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till offentligt biträde.

Domstolen förordnar som regel ett offentligt biträde till enskild i mål eller ärenden avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka. Även i mål och ärenden avseende avvisning eller utvisning förordnar domstolen eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda.


Det är den domstol eller den myndighet som handlägger ditt mål eller ärende som beslutar om offentligt biträde ska förordnas åt dig.

Rättshjälp och rättsskydd

Rättsskydd via hemförsäkring

Om du hamnar i en tvist med en annan person kan du genom din hem- eller villaförsäkring få en del av kostnaderna täckta. Det kallas för rättsskydd.

 

Du betalar den självrisk som framgår av din försäkring. Ditt försäkringsbolag står för resterande kostnad. Självrisken ligger normalt på 20–25 procent. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddet i din hemförsäkring är vårdnads-, boende- och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner. Är du företagare är det viktigt att ha en företagsförsäkring som innehåller rättsskydd. Vilka tvister som täcks framgår av dina försäkringsvillkor.

 

Alla rättsliga tvister täcks inte av rättsskyddet. Ett exempel på när man inte kan använda rättsskyddet är när man väcker talan om vårdnad, boende och/eller umgänge i nära anslutning till en separation från den andra föräldern. Tvisten får inte heller röra ett för lågt ekonomiskt belopp. Det är också viktigt att man haft försäkring tecknad under viss tid och att man inte har några avbrott i sin försäkringsperiod till exempel om man bytt försäkringsbolag.   

 

För att kunna använda rättsskyddet krävs en tvist i domstol. Det innebär att kostnader för bodelningsförrättare eller kostnad för ombud i bodelning inte täcks av rättsskydd. Inte heller juridisk rådgivning eller anlitande av ombud under den tid ett dödsbo utreds och avvecklas, exempelvis om någon eller några av dödsbodelägarna väljer att anlita juridiskt ombud, täcks av rättsskyddet. Om ett beslut från en bodelningsförrättare eller beslut om arvskifte från boutredningsman överklagas till tingsrätt har det uppstått sådan tvist att man kan använda rättsskyddet.  

 

Efter att ärendet är avslutat skickas det en kostnadsräkning till dig och till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kommer att betala sin andel av kostnadsräkningen, med avdrag för självrisken, och du ska betala din självrisk. Du får alltså ingen särskild faktura avseende självrisken.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd om förutsättningarna för detta finns.

 

Rättshjälp 

Om du har giltiga skäl för att sakna en hemförsäkring eller av andra skäl inte kan använda rättsskyddet i en tvist, till exempel för att det finns ett glapp i försäkringen eller det rör en familjerättslig tvist i samband med separation, kan du i vissa fall få hjälp med kostnader för juridiskt ombud via rättshjälp.

 

För att rättshjälp ska kunna beviljas krävs att du fått en timmes rådgivning hos en advokat eller jurist. Den första timmen måste du betala själv.

 

Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten. För att beviljas rättshjälp får din inkomst inte överstiga 260 000 kr/år. Om du har barn som du är försörjningspliktig gentemot höjs denna gräns med 15 000 kr per barn, dock max med 75 000 kr. Du får inte heller ha förmögenhet eller andra tillgångar av betydande värde. En individuell bedömning görs i det enskilda fallet. Den som beviljas rättshjälp får själv betala mellan 2-40 % av ombudskostnaden.

 

Har du beviljats rättshjälp kommer du under tiden som tvisten pågår få börja betala den andel av ombudskostnaderna som inte Rättshjälpsmyndigheten ersätter. När tvisten är avslutad upprättas en faktura med arbetsredogörelse, en kostnadsräkning, där den totala kostnaden för det juridiska biträdet framgår. Rättshjälpsmyndigheten kommer då betala sin andel av kostnadsräkningen och du ska betala din andel enligt beslut om rättshjälp. Från denna summa kommer avräkning ske av det inbetalade förskottet. 

 

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp om förutsättningarna för detta finns.

 

Ytterligare information om rättshjälp finns på Domstolsverkets hemsida. 

 

Tvist om arvode

Har Du synpunkter på vårt arvode kan Du som konsument få det prövat av Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet, klicka här.

Varför välja en advokat?

Nedan ger vi några korta svar på frågor som rör varför det kan vara bra att ha en advokat som rådgivare.

 

  1. Kan jag lita på att advokaten ställer upp för mig?

Advokater är skyldiga att iaktta god advokatsed. Det innebär bland annat att advokatens främsta uppgift är att lojalt tillvarata sin klients intressen. Därför kan du känna dig trygg och säker på att din advokat ställer upp för dig.

 

  1. Vågar jag anförtro mig till en advokat?

Som klient ska man våga anförtro sig till sin advokat. Advokaten har tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats honom eller henne i förtroende. Diskretion och tystnadsplikt gäller också de personer som är anställda hos advokaten.

 

Om du varit klient hos en advokatbyrå är alla advokater på den byrån jäviga i förhållande till dig. Som klient kan du därför känna dig trygg med att information som du lämnar till din advokat inte kommer att användas emot dig av någon annan advokat på byrån.

 

  1. Vad är skillnaden mellan en advokat och andra jurister?

Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå – det sker ingen kontroll från samhällets sida. För att få kalla sig advokat måste man vara antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att bli advokat måste man ha en jur. kand. eller juristexamen, vilket innebär cirka fem år av akademiska studier. Efter examen ska man ha arbetat tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå eller genom att driva egen juridisk verksamhet. Därefter ska man ha avlagt en godkänd advokatexamen. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt vara lämpad för advokatverksamhet.

 

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än hos en advokat. Advokaten är självständig och har sin lojalitet mot klienterna – ingen annan. Till skillnad från vanliga jurister har advokaten en lagstadgad tystnadsplikt. Advokaten är skyldig att följa de regler som finns för att förhindra intressekonflikter. En advokat måste följa advokatsamfundets etiska regler om god advokatsed.

 

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga och då de årligen måste genomgå vidareutbildning är advokattiteln en kvalitetsstämpel. Alla advokater står dessutom under fortlöpande tillsyn i sitt arbete och omfattas av ett obligatoriskt försäkrings-skydd, som skyddar klienten om advokaten begår något fel.

 

Första kontakten

Nedan ger vi några korta svar på frågor som rör första kontakten med oss eller en annan advokat.

 

  1. I vilka situationer bör jag kontakta advokat?

Känner du behov av att tala med en rådgivare i rättsliga frågor kan du kontakta en advokat. Det kan gälla frågor som medför personliga eller ekonomiska konsekvenser för dig, exempelvis:

  • Ärenden där du blivit stämd eller vill stämma någon.
  • Köp eller försäljning av en fastighet.
  • Tvister som rör avtal, affärs-, bostads- och fastighetsfrågor.
  • Familjerättsfrågor så som arv, äktenskap, samboförhållande eller skilsmässa.
  1. När ska jag kontakta en advokat?

Kontakta en advokat så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkunnig. Vänta inte tills frågan blivit ett problem eller en konflikt. Ju tidigare du kontaktar en advokat, desto större är chansen att konflikten kan lösas genom förhandlingar och att problemen därigenom kan redas ut. Även om det kanske är första gången som du råkat på ett problem kan en advokat ha hanterat flera liknande fall förut.

 

  1. Hur mycket information ska jag lämna vid första samtalet med advokaten?

Vid första kontakten med en advokat bör du berätta lite kortfattat vad ditt ärende gäller. Advokaten kan då genomföra en jävskontroll för att undvika en intressekonflikt. När advokaten bekräftat att denne kan åta sig ditt ärende är det lämpligt att ge ytterligare information om ärendet.

Rulla till toppen